» Regulamin na projekt opakowań
Szukaj

Regulamin na projekt opakowań

REGULAMIN KONKURSU NA SERIĘ OPAKOWAŃOrganizator: Progressive Agata Szurlej, ul. Sosnowiecka 5, 52-008 Wrocław.

Postanowienia ogólne

§1
Niniejszy Regulamin Konkursu na serię opakowań, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności:
1. zasady i warunki organizacji Konkursu;
2. tryb zgłaszania, oceny projektów oraz przyznawania nagrody głównej w Konkursie.

§2
1. Celem Konkursu jest wybór projektu na linię opakowań wysokogatunkowych herbat, które będą sprzedawane w sklepach marki Czas na Herbatę. Linia ma składać się z sześciu opakowań, których wygląd zewnętrzny ma w wyraźny sposób nawiązywać do krajów pochodzenia herbat. Są nimi:
- Kenia,
- RPA,
- Indie,
- Sri Lanka,
- Japonia,
- Chiny.

2. Wszystkie 6 opakowań powinny stanowić spójną serię, tzn. charakteryzować się jedną stylistyką. Ponadto opakowania powinny swoim wyglądem wskazywać, że zawierają produkty wysokogatunkowe, tzw. premium.

3. Sugerowane wymiary pojedynczego opakowania nie powinny przekroczyć 11x11x11cm

§3
1. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest firma Progressive Agata Szurlej.

2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

Zgłaszanie projektów do Konkursu

§4
1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przesłać na adres marketing@herbata.net zgłoszenie zawierające następujące elementy:
a) 6 plików w formacie .jpg lub .pdf zawierających 6 projektów graficznych opakowań (dla każdej z herbat) wraz z typografią. Przy projektowaniu typografii należy przykładowo przyjąć następujące treści:
DARJEELING FIRST FLUSH
Herbata czarna z Indii
Darjeeling jest niewielkim regionem w Indiach (pomiędzy Nepalem i Bhutanem) położonym na wysokości ponad 2200 m n.p.m. o umiarkowanym klimacie, sprzyjającym rozwojowi turystyki. Plantacje gatunku Darjeeling dostarczają ok. 4-5% całej produkcji herbaty w Indiach. Ze względy na wysoką jakość upraw praktycznie cały zbiór jest przeznaczony na eksport. Dobrej jakości towarzyszą wysokie ceny osiągane przez ten gatunek herbaty na światowych rynkach.
Szczególną popularnością cieszy się herbata z pierwszego zbioru w sezonie (First Flush), której sprzedaż i dystrybucja jest starannie reglamentowana.
Herbata indyjska z pierwszego zbioru (First Flush) daje napar o jasnym, złotawym odcieniu i wyśmienitym kwiatowym aromacie.
Składniki: herbata czarna Darjeeling 100%
Kraj pochodzenia: Indie
Podobnie w przypadku projektów dla innych krajów wymienionych w § 2.1.
b) wizualizację minimum jednego opakowania przedstawiającą kształt opakowania wraz z naniesionym projektem graficznym i typografią.

2. Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

3. Organizator może przedłużyć termin nadsyłania prac konkursowych, ogłaszając nowy termin na stronie internetowej ASP we Wrocławiu.

§5
1. Projekt opakowań powinien stanowić dzieło samodzielne i oryginalne w swoim wyrazie artystycznym.

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie były uprzednio wykorzystywane dla innych produktów.

3. Nadsyłane do Organizatora projekty nie mogą być sygnowane w jakikolwiek sposób, który
umożliwiłby identyfikację osoby ich autora.
Nagroda

§6
1. Nagrodę w Konkursie przyznaje Organizator.

2. Organizator przyznaje jedną Nagrodę Główną o wartości 6 000 zł bądź kilka mniejszych nagród. Wartość wszystkich nagród nie może przekroczyć 6 000 zł.

3. Projekty zgłoszone do Konkursu oceniane będą wedle poniższych kryteriów:
a) walory merytoryczne, w tym odniesienie do kraju pochodzenia danego produktu,
b) walory artystyczne, estetyczne i kompozycyjne projektu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania Nagrody, jedynie w przypadku, gdy żaden z projektów nie zostanie w jakikolwiek sposób wykorzystany przez Organizatora.


§7
1. Wyniki Konkursu ogłasza się i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej ASP we Wrocławiu. Ponadto Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku indywidualnie
przez Organizatora drogą poczty elektronicznej.

§8
1. Nagrodą główną jest podpisanie ze Zwycięzcą Konkursu umowy o dzieło o wartości nie większej niż 6 000 zł na projekt serii opakowań.

2. W ramach umowy Zwycięzca konkursu wykona dzieło w postaci 6-ciu projektów graficznych uwzględniających typografię, które przekaże Organizatorowi w edytowalnym pliku w formacie .ai.
 
Wykorzystanie prac i prawa autorskie

§9
1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Organizator zawrze ze Zwycięzcą umowę o dzieło na wykonanie projektu linii opakowań.

2. Umowa obejmować będzie w szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanych projektów wraz z prawami zależnymi i licencjami oraz nadzór autorski nad ich wykonaniem.

3. Po wypłacie wynagrodzenia określonego umową, Zwycięzcy Konkursu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego nagrodzonego projektu lub z tytułu jego niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

§10
Wszyscy uczestnicy Konkursu oraz Zwycięzca ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby nadesłany projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich.

Postanowienia końcowe

§11
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza przyjęcie zasad i warunków Konkursu określonych w Regulaminie.

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.czasnaherbate.net.

3. Z datą dokonania pierwszego zgłoszenia, Kandydat wskazany w formularzu zgłoszeniowym, staje się uczestnikiem Konkursu.

§12
Uczestnicy Konkursu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1167 z późn. zm.), przez Organizatora w celach prowadzenia
Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagrody.

§13
1. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektu linii opakowań i dokumentów zgłoszeniowych do siedziby Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu oraz za brak możliwości skontaktowania się z laureatem Konkursu.

§14
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie
oraz przerwania lub odwołania Konkursu.

2. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej ASP we Wrocławiu.

§15
Szczegółowe uregulowania związane z realizacją Konkursu, nieprzewidziane w przepisach
Regulaminu pozostają w dyspozycji Organizatora.

§16
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie na stronie
internetowej ASP we Wrocławiu.
 

Przejdź do strony głównej

Transferuj.pl
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
 

Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie internetowym o wartości 15%

wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i materiałów drogą elektroniczną
Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 50,00 zł