Strona główna1 » Masterpass Voucher
Szukaj

Masterpass Voucher


Regulamin korzystania z voucherów elektronicznych „Czas na herbatę”  dla programu MasterCard Rewards1.    Wystawcą voucherów jest firma Progressive  Agata Szurlej, z siedzibą w:  Wrocław ul. Sosnowiecka 5, 52-008,  899-142-18-69, zwana dalej Progressive
2.    Realizacja voucherów jest możliwa wyłącznie w salonach „Czas na Herbatę”. Lista salonów realizujących vouchery jest dostępna na stronie www.czasnaherbate.net
3.    Każdy z voucherów posiada indywidualne oznaczenie
w postaci rzędu cyfr i liter ( kod alfanumeryczny ).
4.    Każdy z voucherów może być wykorzystany jednorazowo.
5.    Vouchery nie będą identyfikowały osoby uprawnionej, a Progressive będzie honorować vouchery przedstawione w celu zapłaty przez okaziciela.
6.    Vouchery mają wartość  50 zł. Każdy może służyć jako środek zapłaty kwoty równej wartości nominału vouchera lub mniejszej. W przypadku zapłaty voucherami kwoty mniejszej od wartości nominału vouchera, Progressive nie będzie zwracał różnicy. W przypadku gdy cena Towarów nabywanych przez posiadacza vouchera będzie przekraczać wartość vouchera, posiadacz zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny towarów oraz wartości vouchera.
7.    Voucher może być użyty tylko jeden raz nawet gdy wartość nominalna vouchera nie zostanie wykorzystana.
8.    Vouchery nie mogą zostać wymienione na gotówkę ani nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.
9.    Vouchery mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w okresie ich ważności.                 W przypadku upływu terminu ważności vouchera posiadaczowi vouchera nie przysługują wobec Progressive żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania całości lub części środków pieniężnych z vouchera w okresie jego ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych.
10.    Użycie vouchera nie może łączyć się z udzieleniem innych rabatów wynikających
z posiadania karty stałego klienta czy innych kuponów rabatowych.
11.    Pracownik salonu „Czas na Herbatę”, znajdującego się na liście salonów, w których można realizować vouchery, może odmówić przyjęcia vouchera i jego realizacji, jeżeli przedłożona elektroniczna wersja vouchera budzi jego wątpliwości, co do  autentyczności bądź też został on już wcześniej wykorzystany lub jego kod alfanumeryczny nie widnieje na wewnętrznym wykazie.
12.    Pracownik ma obowiązek odmówić przyjęcia vouchera jeśli minął okres jego ważności.
13.    Zwrot towarów – W salonach Czas na Herbatę realizujących vouchery, których lista dostępna jest na stronie www.czasnaherbate.net, nie ma możliwości zwrotu zakupionych towarów przy użyciu vouchera.
14.    Każdemu realizującemu voucher przysługuję prawo zgłoszenia reklamacji na zakupiony towar (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 121). Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, wartość reklamowanego towaru  zostanie przekazana w postaci vouchera elektronicznego z nowym kodem alfanumerycznym o wartości reklamowanego towaru. Dwunastomiesięczny termin ważności nowego Vouchera Podarunkowego liczony będzie od dnia jego wydania.
15.    Wszelkie reklamacje związane z voucherami, w tym z ich realizacją, będą rozpatrywane przez Wystawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy.
Reklamacje związane z voucherami mogą być składane listownie na adres siedziby    Wydawcy, wskazany w pkt 1 Regulaminu.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres         korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym powyżej.
16.    Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące bonów towarowych.
17.    Regulamin Voucherów Podarunkowych dostępny jest w Salonach Czas na Herbatę realizujących vouchery oraz na stronie internetowej www.czasnaherbate.net

 

 

                               Lista salonów    
1 Czas na Herbatę ul. Mostowa 5 Bielsko-Biała 43-300
2 Czas na Herbatę ul. Jana III Sobieskiego 6 Dąbrowa Górnicza 41-300
3 Czas na Herbatę ul. Kołobrzeska 41C Gdańsk 80-391
4 Czas na Herbatę ul. Górskiego 2 Gdynia 81-304
5 Czas na Herbatę Al. Konstytucji 3 Maja 102 Gorzów Wielkopolski 66-400
6 Czas na Herbatę ul. Świętokrzyska 20 Kielce 25-406
7 Czas na Herbatę ul. Francuska 6 Wrocław 55-040
8 Czas na Herbatę ul. Czekoladowa 9 Wrocław 55-075
9 Czas na Herbatę ul. Jana Pawła II 20 Koszalin 75-752
10 Czas na Herbatę ul. Karskiego 5 Łódź 91-071
11 Czas na Herbatę ul. Piłsudskiego 94 Łódź 92-202
12 Czas na Herbatę Al. Piłsudskiego 16 Olsztyn 10-576
13 Czas na Herbatę ul.Tuwima 26 Olsztyn 10-748
14 Czas na Herbatę ul. Wrocławska 154 Opole 45-835
15 Czas na Herbatę ul. Wyszogrodzka 144 Płock 09-410
16 Czas na Herbatę Al. Niepodległości 36 Szczecin 70-404
17 Czas na Herbatę ul. Olsztyńska 8 Toruń 87-100
18 Czas na Herbatę Al. Jerozolimskie 148 Warszawa 02-326
19 Czas na Herbatę ul. Powsińska 31 Warszawa 02-903
20 Czas na Herbatę ul. Powstańców Śląskich 2-4 Wrocław 53-133
21 Czas na Herbatę Pl. Grunwaldzki 22 Wrocław 50-363
22 Czas na Herbatę ul. Świdnicka 40 Wrocław 50-029
23 Czas na Herbatę ul. Drużbickiego 2 Poznań 61-693
24 Czas na Herbatę ul. Wyzwolenia 18/20 Szczecin 70-554
25 Czas na Herbatę ul. Hallera 52 Wrocław 50-984
26 Czas na Herbatę ul. Kilińskiego 4 Gdańsk 80-452
27 Czas na Herbatę ul.Pleszewska 1 Poznań 61-136

Przejdź do strony głównej

Transferuj.pl
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl